Algemene voorwaarden

Algemeen

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Pixville (Dewaele Tielman Comm.V) met maatschappelijke zetel te 8210 Loppem, Steenbrugsestraat 93 en ingeschreven in de KBO onder nummer BE 0736.547.328 (hierna: “Pixville”). De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn integraal van toepassing op elke door de koper aanvaarde (zij het via post,  e-mail, fax, etc.) offerte uitgaande van Dewaele Tielman Comm.V (hierna ‘Pixville’).
De exacte inhoud van onze dienstverlening wordt vermeld in de offerte. Samen met deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen zij samen de Overeenkomst. Elke afwijkende bepaling dient op voorhand (i.e., voorafgaandelijk aan de aanvaarding door de koper) schriftelijk te zijn overeengekomen.
Pixville behoudt zich het recht voor om op elk moment de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen.
De wijzigingen zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de vernieuwde voorwaarden werden gecommuniceerd aan de koper.
Tenzij anders vermeld op de offerte, is deze maximaal 30 dagen geldig. Pixville behoudt zich het recht voor om na deze periode andere tarieven te hanteren.

Artikel 1 – Engagement van Pixville

Elke opdracht zal door Pixville naar best vermogen worden uitgevoerd conform de geldende kwaliteitsnormen in haar
domein. Gelet op het onderwerp van de Overeenkomst, is Pixville slechts gebonden door een middelenverbintenis.

Artikel 2 – Engagementen van de koper

De koper erkent dat het creëren van video content een zekere medewerking van de koper vereist
(e.g., beschikbaarheid van de zaakvoerder, aanleveren van teksten, vertalingen, foto’s, etc. ).
De koper dient zijn medewerking te verlenen binnen een redelijke termijn voorafgaandelijk aan de overeengekomen begindatum van de opdracht en tevens binnen een redelijke termijn na de ondertekening van de Overeenkomst.
Indien de klant niet tijdig zijn medewerking verleend en dit resulteert in bijkomende kosten voor Pixville (e.g., huren van  materiaal, bijkomende draaidagen, etc.) zijn deze kosten integraal ten laste van de koper.
Wanneer de klant zijn medewerking niet (of niet voldoende) verleend waardoor de opdracht niet kan worden aangevat of gefinaliseerd binnen de 6 (zes) maanden na respectievelijk het ondertekenen van de overeenkomst of de overeengekomen opleverdatum wordt de uit te voeren opdracht als afgewerkt beschouwd en kunnen de nog openstaande bedragen aan de koper worden gefactureerd.

Artikel 3 – Prijs en betaling

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.
Alle prijzen zijn steeds exclusief de door de overheid ingestelde belastingen, rechten en heffingen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot BTW en distributiekosten).
Voor lopende overeenkomsten kan Pixville, zonder vooraf schriftelijk of mondeling te verwittigen, de nodige opslag voor de gangbare belastingen, rechten en heffingen aanrekenen.
Voor (bijkomende) werkzaamheden die niet werden vermeld in de oorspronkelijke offerte zal bijkomend worden gefactureerd aan de op dat moment geldende uurtarieven rekening houdend met de geleverde werkzaamheden ( e.g., administratieve taken , opnames, montages, strategisch advies, etc. ).
Tenzij anders vermeld in de offerte zal 30% van het totaalbedrag op het moment van de ondertekening van de offerte worden gefactureerd bij wijze van voorschot. Het resterend bedrag zal worden gefactureerd, ten laatste, op het einde van de opdracht.
Voor lopende overeenkomsten zal er telkens op het einde van de kalendermaand worden gefactureerd.
Tenzij anders overeengekomen (of anders vermeld op de factuur) zijn al onze facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Ingeval van laattijdige betaling is automatisch ( i.e. , zonder dat een formele ingebrekestelling is vereist) een moratoriuminterest verschuldigd van 8% per jaar. Dit bedrag wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het gefactureerd bedrag met een minimum van 100 EUR om administratieve kosten te dekken. Pixville behoudt zich evenwel het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen indien de werkelijk geleden schade (te bewijzen met alle middelen van het recht) hoger is dan de forfaitair vastgestelde schadevergoeding.
Alle betalingen zullen eerst worden aangerekend op de verschuldigde rente, vervolgens op de schadevergoeding en daarna op het openstaand factuurbedrag en dit ongeacht de imputatie gewenst door de koper.
Hetgeen hierboven werd vermeld geldt eveneens voor de gefactureerde bedragen die overeenstemmen met de verschuldigde auteursrechten.
Alle facturen zijn enkel te betalen via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur en dienen te worden betaald binnen de termijn vermeld op de factuur.

Artikel 4 – Opschorten van de dienstverlening

Ingeval van niet of niet-tijdige betaling behoudt Pixville het recht voor om de dienstverlening op te schorten en/of om het op  maat gemaakt eindproduct niet op te leveren, zonder recht op schadevergoeding.
Hetzelfde geldt indien de koper weigert (of dreigt met te weigeren) te betalen of indien de financiële toestand van de koper dermate is verslechterd zodat er een risico is op wanbetaling.

Artikel 5 – Levering en termijn

In geval van een website wordt na bevestiging van de opdracht door de Opdrachtgever en Pixville en na aanlevering van het vereiste materiaal door de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk gestart met de ontwikkeling van de website. Tussentijdse resultaten worden op onze videoserver gezet. Finale versies worden online verstuurd in mp4 formaat.

De door Webhero aangegeven leveringstermijn is steeds indicatief en bindt Webhero geenszins. Door de overschrijding van deze indicatieve leveringstermijn pleegt Webhero geenszins verzuim en heeft de Opdrachtgever geen recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.

De Opdrachtgever erkent en aanvaard aan Webhero de mogelijkheid te geven om voor promotiedoeleinden naar haar te refereren tenzij de Opdrachtgever zich hier uitdrukkelijk tegen verzet. Voorts behoudt Webhero zich het recht voor om op de door haar ontwikkelde websites een bescheiden creditvermelding aan te brengen in de voetnoot van de website.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid & geschillenregeling

Elke klacht in verband met de uitgevoerde opdracht of factuur dient per aangetekend schrijven te worden gedaan binnen de 8 dagen na de factuurdatum.
In geen geval kan Pixville aansprakelijk worden gesteld voor winstderving of elke andere indirecte schade ( e.g. , verlies van tijd, verlies van een opportuniteit, reputatieschade, etc. ) in het kader van geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst of enige andere dienstverlening ongeacht of dergelijke schade voorzienbaar was.
Pixville is niet aansprakelijk jegens de koper voor contractuele of niet-contractuele schade voor een bedrag hoger dan de door Pixville gefactureerde vergoedingen voor de diensten die rechtstreeks verband houden met de geleden schade.
Video via advertenties op websites en social media verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant, die eveneens de verantwoordelijkheid draagt voor eventuele wetsovertredingen, klachten of gedingen naar aanleiding van de geleverde diensten.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Pixville blijft steeds titularis van de intellectuele eigendom betreffende de door of namens Pixville gedane opnames of
animaties. De bronbestanden worden nooit geleverd, behoudens indien anders overeengekomen.
De koper verwerft evenwel de auteursrechten op het afgewerkte product (zijnde de montages). De prijs voor de overdracht van de auteursrechten is inbegrepen in het overeengekomen bedrag voor de prestaties/opdracht en bedraagt doorgaans 20% van dat bedrag. Het bedrag aan auteursrechten zal apart vermeld worden op de factuur.
De koper verklaart aldus kennis te hebben genomen van het feit dat een op de factuur vermeld percentage van het
factuurbedrag zal worden betaald als tegenprestatie voor de overdracht van de auteursrechten op de afgewerkte producten en dus dat hij binnen de 15 dagen na betaling van deze auteursrechten roerende voorheffing verschuldigd is aan de overheid.
Ingeval van niet-betaling of laattijdige betaling van de roerende voorheffing verschuldigd door de koper aan de overheid op de aan Pixville betaalde auteursrechten zal de koper desgevallend instaan voor het eventuele fiscaal nadeel geleden in hoofde van Pixville (e.g., niet terugbetaalbaarheid van teveel door de koper ingehouden (doch niet aan de overheid betaalde) voorheffing).
Verder zal de koper eveneens instaan voor alle schade (e.g., administratieve kosten) met betrekking tot een eventuele fiscale claim die rechtstreeks verband houdt met de niet of niet-tijdig, door de koper, aan de overheid betaalde voorheffing op de aan Pixville betaalde auteursrechten.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Pixville verbindt zich ertoe om enige (bedrijfs-)informatie van de Opdrachtgever die als vertrouwelijk zou kunnen beschouwd worden, vertrouwelijk te behandelen.

Pixville verklaart de privacywetgeving zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. In het kader van de privacywetgeving dient Pixville beschouwt te worden als verwerker van deze persoonsgegevens van de Opdrachtgever waartoe zij toegang heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever.

Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt binnen de grenzen van de instructies van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal er zelf voor instaan om te zorgen voor een wettelijke basis van deze verwerkingsactiviteit door Pixville ten aanzien van haar Opdrachtgevers.

Pixville verklaart afdoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beschermen tegen verlies, hacking, vernietiging evenals elke andere vorm van illegale verwerking. In geval Pixville vaststelt dat er een illegale verwerking is gebeurd, zal zij de Opdrachtgever hiervan binnen 48 uur na de ontdekking ervan informeren.

De persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de systemen van Pixville en die niet kunnen overgedragen worden dan wel teruggegeven worden aan de Opdrachtgever, zullen bij het beëindigen van de overeenkomst worden vernietigd door Pixville behalve deze persoonsgegevens die Pixville dient te bewaren op basis van een aan haar opgelegde wettelijke verplichting.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Alle bepalingen van deze overeenkomst worden geregeld door het Belgisch recht.
Uitsluitend de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen in het kader van deze Overeenkomst.